37100 látogató (2010 szeptembertől)

Szervezeti és Működési Szabályzat


Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZABÁLYZATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános rész

[217/1998. (XII.30.) Korm.r. 13/A.§.)

             A közművelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban SZMSZ) olyan alapdokumentum, amely leírja, szabályozza és intézményre, területre, fenntartójára, felügyeletére vonatkozó adatokat. Meghatározza az intézményi célokat, feladatokat, az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, az intézmény külső kapcsolatait.

Az SZMSZ a Kjt.-vel, az MT.-vel, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, valamint az Alapító Okirattal összhangban készült.

Az SZMSZ hatálya kiterjed:

-        az intézmény vezetőjére,

-        minden közalkalmazottjára, alkalmazottjára

-        az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre.

I. FEJEZET

1./ A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZAB ÁLYZAT CÉLJA

Az SZMSZ célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és az alkalmazottak feladat- és jogkörét, az intézmény működési szabályait.

2./MAGHATÁROZÓ DOKUMNETUMOK

A hatályos jogszabályok mellett az intézmény törvényes működését meghatároz dokumentumok: az Alapító Okirat és az Éves Munkaterv.

Az Alapító Okirat tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, melyet Szob Város Önkormányzata készített el és a Képviselő-testület hagyott jóvá.

Az Éves Munkatervet az intézmény igazgatója készíti el és az Önkormányzat Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján Képviselő-testület hagyja jóvá.

Az Éves Munkaterv tartalmazza:

-        a könyvtár által szervezett programok konkrét megnevezését,

-        a programok időpontját,

-        helyszínét,

-        tervezett költségvetését,

-        felelősét.

 

A munkatervet a költségvetés tervezésével párhuzamosan kell elkészíteni és meg kell küldeni a felügyelő szervnek minden év november 30-ig.  A munkatervet a költségvetés elfogadásával egyidejűleg hagyja jóvá a Képviselő-testület, minden tárgyévben legkésőbb a februári testület-ülésen. Az igazgató a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi.

3./AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRE VONATKÖZÓ ADATOK

Az intézmény alapító szerve: Szob Város Önkormányzata

Az alapítás éve:1953

Az érvényes Alapító Okirat kelte, száma: 143 / 2009. (VI.30.) Kt. sz.  határozat

Az intézmény fenntartója: Szob Város Önkormányzata

Törvényességi felügyelője: Szob Város Jegyzője

 

Az intézmény megnevezése: Szob Érdy János Könyvtár és Információs Központ

Székhelye:                             2628. Szob, Árpád u. 17.

Postacíme:                             2628. Szob, Árpád u. 17.

Telefonszám:                          27/370-217

Telefax:                                  27/370-217

E.mail:                                    erdykonyvtar@gmail.com

Internet honlap:                     www.erdykonyvtar.szob.emagyarorszag.hu

 

Működési területe: Szob város közigazgatási területe

 

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy

Gazdálkodása: önállóan működő költségvetési szerv

Az intézmény gazdasági szervezetének helye:

Szob Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda, 2628. Szob, Szent Imre u. 12.

Törzsszám: 654537

A számlát vezető neve, címe:

 OTP Bank Nyrt Szobi Fiók, 2628. Szob, Szabadság tér 2.

Bankszámlaszám: 11742269-15394071

 

Az intézmény állami feladatkánt ellátott alaptevékenységei:

-közművelődési könyvtári tevékenység az 1997.évi CXL. Tv. 60.§(1) bek. alapján

 

Alaptevékenysége 2009. december 31. napjáig

 

TEÁOR szerint  

9101 könyvtári, levéltári tevékenység

 

Szakágazati besorolás szerint

910100 könyvtári, levéltári tevékenység

 

Kiegészítő tevékenysége 2009. december 31. napjáig

 

TEÁOR szerint

5814 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

 

Szakfeladat rend szerint

930932 máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

Alaptevékenysége 2010. január 01. napjától

 

639990            M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

910121            könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122            könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123            könyvtári szolgáltatások

4./ AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

A Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ önálló jogi személy.

Gazdálkodási formája: önállóan működő költségvetési szerv.

Gazdálkodását Szob Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája látja el. Vagyonával a jogszabályoknak és a felügyeletet ellátó szerv intézkedéseinek megfelelően rendelkezik. A vagyon feletti rendelkezési joga: használati jog.

Vezetője az igazgató, akit az alapító önkormányzat képviselő-testülete nevez ki. Az Vezetője az igazgató, akit az alapító önkormányzat képviselő-testülete nevez ki. Az intézmény képviseletét az igazgató látja el. Kötelezettségeket költségvetési előirányzata és saját bevételeinek mértékéig saját nevében vállalhat. A fenntartó önkormányzat az Őt megillető jogokat és kötelezettségeket minden vonatkozásban az intézmény igazgatójának útján gyakorolja.

Az intézmény hivatalos iratainak hitelesítésére körbélyegzőt használ „Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ” felirattal.

 

A Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ által használt bélyegzők ( kör-, fej-, és tulajdonbélyegzők lenyomatai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5./AZ INTÉZMÉNY FENNTARTÁSA, FELÜGYELETE

A könyvtár alapítója, fenntartója és általános felügyeleti szerve Szob Város Önkormányzata, amely

-        kiadja az intézmény alapító okiratát,

-        dönt az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatokról,

-        biztosítja az intézmény alaptevékenységei közé sorolt feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket,

-        meghatározza az intézmény éves költségvetési összegét,

-        dönt a pénzmaradvány felhasználásáról,

-        dönt a fejlesztő beruházásokról,

-        beszámoltatja az igazgatót az intézmény tevékenységéről,

-        dönt az intézmény elnevezéséről, esetleges névváltoztatásáról,

-        kinevezi az intézmény igazgatóját,

-        dönt az intézmény átszervezéséről,

-        jóváhagyja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát,

-        jóváhagyja az intézmény Éves Munkatervét.

 

a.      A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörben

-        véleményezi az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, javaslatot tesz annak módosítására,

-        véleményezi az intézmény Éves Munkatervét és Rendezvénytervét

-        az intézményt érintően javaslatot ad a fenntartói jogkörhöz tartozó testületi döntésekhez.

b. Szob Város Polgármestere

-        gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója felett.

-        ellátja az intézmény törvényességi felügyeletét,

-        irányítja az intézmény pénzügyi ellenőrzését.

II. FEJEZET

1./ AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK CÉLJA

Az 1997. évi CXL. Törvény a kulturális javak védelméről és a közművelődésről kimondja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek és közösségi színterek biztosítása az állam és a helyi önkormányzatok feladata. Szob városban a Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ általános gyűjtőkörű alapfokú ellátást nyújtó intézmény. Tevékenységében kultúraközvetítő, szolgáltató intézmény. Az intézmény működésének célja Szob város lakosságának könyvtári szolgáltatásokkal való ellátása.

2./ AZ INTÉZMÉNY FELADATRENDSZERE

Az intézmény közművelődési feladatrendszert valósít meg. Kulturális szolgáltatásait igénybe veheti Szob város és a szobi kistérség lakossága, de bármely ide érkező magyar vagy külföldi állampolgár is.

 

A Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ alapfeladatai azok, amelyeket a Képviselő-testület az Éves Munkatervben jóváhagy és az elfogadott költségvetésből teljesíthető. Az Éves Munkatervet az igazgató minden év november 30-ig megküldi a Képviselő-testületnek, amit az a költségvetéssel párhuzamosan tárgyal meg. A szakmai programok nagyságrendjét az elfogadott önkormányzati költségvetés határozza meg.

 

KÖNYVTÁRI ALAPTEVÉKENYSÉG

 

1./ kölcsönzés

2./ könyvtárközi kölcsönzés

3./ helyben olvasás

4./ videó filmek vetítése

5./ tájékoztatás

6./ helytörténeti gyűjtemény

7./ internet szolgáltatás

8./ számítógép használat

9./ jeles napok, évfordulók megünneplésében, kiemelt kulturális események szervezésben közreműködés

10./  Közösségi programok (közművelődési egyesületek, klubok, kisközösségek számára közösségi tér biztosítása, programjaik segítése, szakmai támogatás)

11./ művészeti kiállítások rendezése (képzőművészeti, népművészeti, fotóművészeti, iparművészeti, helytörténet, egyéb)

12./ irodalmi estek, pódium előadások, ifjúsági mesemondó-szavaló versenyek szervezése, 13./ szabadidős programok: gyermek-és családi programok, játszóházak

14./ honismereti kör működése

15./ általános iskolai tanuló nyári táboroztatása

16./ kapcsolattartás a helyi és a megyei társintézményekkel, egyéb kulturális intézményekkel 17./ szabadidős programok szervezése

18./ civil közösségek tevékenységének segítése (szakkörök stb.)

III. FEJEZET

1./ AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉSNEK RENDJE

A Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ nyitvatartási rendje határozza meg a használók és az alkalmazottak számára betartandó működési rendet.

Betartása és betartatása az igazgató és a munkatársak feladata.

2./ AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSA

A Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ nyitva tartása:

Hétfő:              13.00 – 17.00 óráig

Kedd:               12.00 – 18.00 óráig

Szerda:            8.00 – 18.00 óráig

Csütörtök:       szünnap

Péntek:            12.00 – 18.00 óráig

Szombat:         8.00 – 12.00 óráig

Vasárnap:       zárva

 

Az intézmény nyitva tartása nem azonos a közalkalmazottak munkaidejével, a közalkalmazott esetenként a nyitva tartáson túl is munkát végez.

3./ AZ INTÉZMÉNY MUNKARENJE

Az intézmény dolgozóinak munkarendje a kinevezésben rögzített. A munkarend nem azonos a nyitvatartási renddel, a munkarend időtartama meghaladja azt.

A nyitva tartáshoz és a rendezvényekhez igazodó egyéni munkarendet az igazgató, az igazgató esetében a polgármester állapítja meg.

Összefüggően 4 óránál rövidebb és 12 óránál hosszabb időre nem osztható be a munkavállaló. A letöltött munkaidőt naponta a – névre szóló – jelenléti íven kell dokumentálni. A munkaidő magában foglalja a 30 perces ebédidőt is.

Az intézmény jellege miatt évente maximum két alkalommal, összefüggően két hét időtartamra üzemszünet rendelhető el, amit az igazgató a programokhoz igazítva, saját hatáskörében eldönthet, a felügyeleti szervhez történő bejelentési kötelezettséggel és a lakosság tájékoztatásával.

IV. FEJEZET

1./ AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

A Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ az SZMSZ-ben meghatározott feladatrendszerének ellátásához jelenleg 2 fő közalkalmazotti és 1 fő technikai alkalmazott státusz áll rendelkezésre.

 

Igazgató                                             1,0 fő

Könyvtáros-informatikus                   1,0 fő

Takarító                                             1,0 fő

 

Az intézményt az Önkormányzat Képviselő- testülete által megbízott igazgató vezeti.

Közalkalmazotti munkaköre: könyvtári szakalkalmazott

Beosztása: igazgató

A szervezeti struktúrát a szabályzat 1.sz.melléklete tartalmazza

 

 

I. számú melléklet

 

 

Gyűjtőköri szabályzat

 

Könyvtárunk általános gyűjtőkörű, nyilvános közművelődési könyvtár. Feladarunk a város, és a lakókörzetében élők könyvtári, könyvtárhasználati igényeinek, érdeklődési körének, megfelelő, infomálásának megfelelő ellátása. A könyvtári anyagok beszerzése az intézmény alaptevékenységének megvalósítását segíti.

A könyvtár állományának gyarapításakor figyelembe veszi a használók igényeit, foglalkozási, képzettségi és anyanyelvi összetételét, érdelkődési körét, az állomány arányos fejlesztését.mmmmmmmm